Home Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi - zestawienie bibliograficzne ogólne

Zarządzanie zasobami ludzkimi - zestawienie bibliograficzne ogólne

Ogólne zestawienie pozycji, które omawiają różne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001
 • Adair J.E., Motywacja : [w jaki sposób wydobywać z innych to, co najcenniejsze], Wydaw. Studio Emka, Warszawa, cop. 2000.
 • Adair J., Anatomia biznesu, komunikacja, EMKA 1997
 • Adair J., Anatomia biznesu. Zarządzanie czasem. Jak oszczędzać czas i mądrze nim gospodarować, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2000
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami  ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu (WPSB), Kraków 1998
 • Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing. Patologia Zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D.: Karta Wyników kapitału ludzkiego, Dom Wyd. ABC, Kraków 2002
 • Benedykt A., Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Astrum, Wrocław:, 2003.
 • Berg Peer J., Outplacement  w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • Bernstel J. B., Windhaus S., Dobra organizacja. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Wyd. K. E. LIBER, Warszawa 2001
 • Black S, Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 • Bramely P., Ocena efektywności szkoleń, Dom Wyd. ABC, Kraków 2001
 • Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE Katowice 1997
 • Brodecki Z. (red.) Zatrudnienie i ochrona socjalna, LexisNexis, Warszawa 2004 r
 • Bruce A., Jak motywować pracowników, Wydaw. RM, Warszawa, 2001.  
 • Borkowska S., Motywować skutecznie,  IpiSS, Warszawa, 2004.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1985
 • Borkowska S, Jak wynagradzać ?, W-wa, 1992,
 • Borkowska S, Negocjacje zbiorowe, W-wa, 1997.
 • Boydell T, Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wyd. ABC , Kraków 2001
 • Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wyd. ABC, Kraków 2001
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebether i ska, Warszawa 1997
 • Clutterbuck D.: Równowaga między życiem zawodowym ,a osobistym, Oficyna Ekonomiczna ,Kraków 2005
 • Cook M.F.: Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 • Czarniowska, Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, W-wa 1980
 • Czermiński A. , Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora Toruń 2001
 • Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003
 • Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Dom Wyd. ABC, Kraków
 • Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993
 • Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001
 • Everly G. S. Jr, Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia I autoterapia, PWN, Warszwa 1992
 • Fedorowicz M., Morawski W., Kózek W., Stosunki przemysłowe. Studia przypadków, Instytut Socjologii UW, W-wa 1995
 • FlorekL., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, W-wa 1989
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2003
 • Franken R. E., Psychologia motywacji, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Fritzenz J, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki Dom Wyd. ABC, Kraków 2001
 • Fox G., Taylor D.: Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji, Oficyna  
 • Gablota M.(red)Potencjał pracy przedsiębiorstwa Wyd.A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Warszawa 2001
 • Goban -  Klass T, Public Relations, czyli promocja reputacji. Pojęcie, definicje, uwarunkowania, Businessman Book, Warszawa 1997
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, W-wa  2002
 • Górska E., Ergonomia ? projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wa-wa 2002
 • Gregory A. (red.), Public Relation w praktyce, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
 • Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 2003
 • Gut J., Haman W., Docenić konflikt, Warszawa 1993
 • Gutmann J., Jak sobie radzić ze stresem, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2001
 • Horodeński R., Sadowska-Snarska C.(red),  Rynek pracy w Polsce u progu XXI wieku, IPiSS, WSE w Białymstoku, Białystok -Warszawa 2003
 • Jacukowicz, Czajka, M. Juchnowicz, Wartościowanie pracy jako podstawa układów zbiorowych pracy
 • Jamka B.: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin,  Warszawa 2001
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002
 • Jasiński Z.[aut. Mirosław Barcewicz et al.], Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności : [materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory], Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, 1998.
 • Janowska Z., Cewińska J., Wojtczak K.: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. UŁ, Łódź 2005
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2003
 • Juchnowicz M. (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003
 • Juchnowicz M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000
 • Kaczmarczyk J., Motywowanie jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej
 • Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 • Klau Kobjoll, Motywakcja : [jak to robić w twojej firmie], Astrum, Wrocław, 2000.
 • Korzeniowska E., Czynniki sukcesu zakładowego programu promocji zdrowia, w: Metodyka pracy w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia (red. M. Miller, D. Cianciara),  PZH, Warszawa 1999
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996
 • Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań 2002
 • Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno ? organizacyjne, PWN, Warszawa- Kraków 2002
 • Kozioł L. Motywowanie pracowników w teorii i praktyce
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, W-wa 1997
 • Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002
 • Kózek W. (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Scholor, Warszawa 1997
 • Kryńska E., Dylematy polskiego  rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001
 • Lipka A.: Strategie personalne, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000
 • Lipka A.,W  stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005
 • Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Lundy 0., Cowling A.: Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, Dorn Wyd. ABC, Kraków 2000
 • Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN 1994
 • Łańcucki J., Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością, AE, Poznań, 2003
 • Łukaszewski, W. Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. Wyd. Strelau, 2000
 • Makowski K. (red.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002
 • Makowski K. (red.), Zarządzanie pracownikami.  Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001
 • Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna ,Kraków 2006
 • Marszałek N., Motywacja bez granic : w jaki sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy?, Wydawnictwo Helion, Gliwice :, cop. 2007.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, "Pax",  Warszawa, 1990.
 • McGinnis A.L., Sztuka motywacji : czyli Jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa, 1992.  
 • McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997
 • Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Katowice 2003
 • Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji  i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków 2000
 • Moerel H. (red.) Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, IfiS PAN, Warszawa, 1995
 • Mingotaud F., Sprawny kierownik. Techniki osiągania sukcesów, POLTEX W-wa 1993
 • Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w warunkach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001
 • Nałęcz A. i inni: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2001
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych  kulturach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Nosal C.S.: Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, Kryteria, Procedury. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 1997
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 • Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce 2001
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.  
 • Philips J. J., Stone R. D., Phillips P.P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi,  Wyd. humanfactor, Warszawa, Kraków 2003
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław, 2007.  
 • Pisz Z., Zabezpieczenie społeczne, Wrocław, 1998
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 2003
 • Pocztowski A.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 • Pocztowski A.: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Dom Wyd. ABC, Kraków 2002
 • Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
 • Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986.
 • Reykowski J., Teorie motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa, 1975.
 • Robbins S.P., Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy, PWE, Warszawa 2003
 • Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004
 • Rządca R A., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003
 • Sajkiewicz A., [red.], Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 1999
 • Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa, 2002
 • Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 • Sekuła Z., Motywowanie do pracy Teorie i instrumenty, PWE Warszawa, 2008
 • Sekula Z.: Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 • Sekuła Z. Controlling personalny cz. I i II TNOiK, Bydgoszcz 2000
 • Sierpińska M., Controlling  funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna,  W-wa-Kraków  2004
 • Sikora J., Motywowanie pracowników,
 • Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana ? modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Sikorski Cz., Zapamiętane z dzieciństwa. Szkice o kulturze organizacyjnej, Wyd. WSHE, Łódź 2003
 • Sidor-Rządkowska M.: Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 • Sidor-Rządkowska M.: Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna ,Kraków 2004
 • Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
 • Slomp I., Między rokowaniami i polityką, Ibidem, Łódź, 1996
 • Taylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników  w firmie, Wolters Kluwer ,Kraków 2006
 • Trauer T., Stres. Wszystko o przyczynach, mechanizmach i skutkach napięć nerwowych, Tentem, Warszawa 1992
 • Tyborowska, Zarządzanie personelem. Niezbędnik dla działów kadr. C.H. Beck, Warszawa   2006
 • Tyszka T, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999
 • Uniszewski Z., Konflikt i negocjacje, Warszawa 1993
 • Whiddett S., Hollyforde S.: Metoda kompetencyjna w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 • Wiśniewski Z. i Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 • Wojcieszke B., Procesy oceniania ludzi, PAN 1991
 • Wood R. ,Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na  kompetencjach ,Wolters  Kluwer, Kraków 2006
 • Wykowska M., Ergonomia, AGH, Kraków  1996
 • Zbiegień-Maciąg L.,(red.) Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters  Kluwer, Kraków 2006
 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.