Pomoc w pracach ZZL

Zakres pracy dyplomowej

We wstępie do pracy dyplomowej należy określić jej ramy. W przypadku nauk o zarządzaniu, konieczne jest zwykle określenie podmiotu i przedmiotu badań. Można jednak wskazać również inne dodatkowe zakresy, np. czasowy,  przestrzenny.

Zakres podmiotowy odnosi się do badanych osób, czyli należy określić jaka grupa będzie badana, np. menadżerowie, kadra kierownicza, pracownicy produkcyjni, itp.

Zakres przedmiotowy wskazuje jaki typ działania organizacji podlega badaniom. Należy określić i scharakteryzować klasę badanych obiektów. Chodzi o podanie konkretnej dyscypliny naukowej oraz ustalenie obszarów jej zainteresowań.

Przedmiotem badań nauk o zarządzaniu są organizacje postrzegane jako względnie wyodrębniony system społeczny, w którym ludzie, zmierzając do realizacji wyznaczonych celów (wykonania zadań), wykorzystują zasoby intelektualne i materialne”[1].

„Nauki o zarządzaniu zajmują się powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem i współdziałaniem organizacji”[2].

Zgodnie z powyższym ujęciem przedmiotem badań w naukach o zarządzaniu jest tworzenie, funkcjonowanie i rozwój wszelkich form działania o charakterze zorganizowanym. Działania te wyrażają się w rozmaitych typach organizacji, a mianowicie:[3]

  • jednostki administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacje gospodarcze (przedsiębiorstwa, związki przedsiębiorstw i ugrupowania przedsiębiorstw),
  • organizacje społeczne i religijne,
  • organizacje użyteczności publicznej (szkoły, szpitale i inne organizacje typu non profit),
  • organizacje wojskowe i policyjne.

W niektórych opracowaniach, można spotkać się z terminem zakres rzeczowy, który w przypadku nauk o zarządzaniu odnosi się do zarządzanych przedmiotów, czyli do badanych organizacji. Określając zakres rzeczowy należy zatem wskazać nazwę badanej jednostki, np. przedsiębiorstwo OMEGA S.A.

Zakres czasowy, zwany również czasoprzestrzennym umiejscawia proces naukowy w wymiarze czasowym jako ograniczony bądź nieograniczony. Stąd można podać przedział lat, którego dotyczyć będą badania naukowe: – od, – do, np.  w latach 2015-2019.

Zakres przestrzenny dotyczy terenu badań, ze szczególnym wskazaniem terenu działania badanego przedsiębiorstwa, np. województwo pomorskie.

[1] A. Zakrzewska-Bielawska, Istota procesu zarządzania, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 16.

[2] S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007, s. 28.

[3] A. Zakrzewska-Bielawska …, dz. cyt., s. 17.

Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2019 r.

Dodaj komentarz

Zamów opracowanie