Home Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie kapitałem ludzkim - zestawienie bibliograficzne

Zarządzanie kapitałem ludzkim - zestawienie bibliograficzne

Praca magisterska lub licencjacka z kapitału ludzkiego będzie opierała się na następujących pozycjach:

 • Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość. / Jan W. Owsiński, Zbigniew Nahorski, Tomasz Szapiro. - Warszawa : Instytut Badań Systemowych; Polska Akademia Nauk, 2008. - 472s., rys. ; 24cm
 • Becker Brain, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002
 • Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie / Paweł Bochniarz, Krzysztof Gugała. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2005.
 • Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. / Paweł Bochniarz, Krzysztof Gugała. - Warszawa : poltext, 2005. - 155s.,rys. ; 24cm
 • Cascio Wayne, Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2001
 • Edukacja formalna i nieformalna w procesie rozwoju kapitału ludzkiego / red. nauk. Ludmiła Nowacka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział Racibórz, Miasto Racibórz ; [aut. Danuta Depta et al.]. Racibórz : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010.
 • Ekonomia: Mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. - wyd.II zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 570s. ; 24cm
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy / pod red. nauk. Marty Juchnowicz ; [zespół aut. Marta Juchnowicz et al.].Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.
 • Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim : wybrane determinanty / red. nauk. Jarosław Stanisław Kardas. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.
 • Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : poltext, 2004. - 320s. ; 24cm
 • Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. / red.nauk. Mikołaj Herbst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. - 203s. ; 24cm
 • Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego. / Krzysztof Cichy. - Warszawa : Instytut Wiedzy i Nauki, 2008. - 219s., rys., tab. ; 21cm
 • Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. 1, Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej / Władysław Miś ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie].Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2007.
 • Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. 2, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce w świetle programu operacyjnego na lata 2007-2013 / Władysław Miś ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie].Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2007.
 • Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. / Roman Przybyszewski. - Warszawa : Difin, 2007. - 245[2]s.,rys. ; 24 cm
 • Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
 • Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.
 • Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / pod red. Barbary Kożuch. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.
 • Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / pod red. Marty Juchnowicz.Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Marcinek Jarosław, Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005
 • Marcinek Jarosław, Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006
 • Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski : praca zbiorowa / Lidia Białoń, Czesław Pietras, Tadeusz Obrębski ; Stefan Marciniak - red. nauk. ; Politechnika Warszawska. Kolegium Nauk Społecznych i  Administracji. Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2002.
 • Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski. / Lidia Białoń, Czesław Pietras, Tadeusz Obrębski ; red.nauk. Stefan Marciniak. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2002. - 95s. ; 24cm
 • Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy. / Hal. F. Rosenbluth, Peters Diane McFerrin ; przeł. Anna Kwaśniewska. - Kraków : Wolters Kluwer, 2009. - 295s. ; 24cm
 • Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005.
 • Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, pod red. A. Pocztowskiego, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005
 • Problemy zarządzania kapitałem ludzkim - wyzwania współczesności : (praca zbiorowa) / [red. nauk.] Lyudmyla  Levashova ; Wschodnioukraiński Państwowy Uniwersytet im. W. Dala w Ługańsku [et al.].Warszawa : Wydawnictwo L&J Techtrading, 2010.
 • Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988-2006 / Tomasz Sowiński. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.
 • Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce / Adam B. Czyżewski [et al.] ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : GUS. ZBSE, 2001.
 • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. / Jac Flitz-Enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001287s.. - 287s. ; 24cm
 • Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem / Marian E. Egeman ; [Polska Fundacja Promocji Kadr]. Warszawa : "Poltext", 1999.
 • Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej / Jacek Grodzicki. Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.
 • Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. / Jacek Grodzicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - 210s.,rys. ; 24cm
 • Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich / praca pod red. Zofii Wyszkowskiej.Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2006.
 • Rola kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego firmy w świetle badań / pod red. Ryszarda Walkowiaka. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.
 • Skuteczne wynagradzanie kadry menedżerskiej / Hanna Kinowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Oddział Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 2005.
 • Systemy wynagrodzeń / Zofia Jacukowicz ; [Polska Fundacja Promocji Kadr]. Warszawa : "Poltext", 1999.
 • Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania / redakcja naukowa Eliza Frejtag-Mika. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 248 s.,tab., rys., wykr. ; 23 cm
 • Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim : charakterystyka wybranych pojęć / Małgorzata Król. Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.
 • Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim. Charakterystyka wybranych pojęć. / Małgorzata Król. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego, 2009. - 83s., rys., tab. ; 24cm
 • W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy Pocztowski ; aut. Aleksy Pocztowski [et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007.
 • Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji : (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania) / Anna Lipka [et al.].Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola  Adamieckiego, 2008.
 • Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu. / Małgorzata Łosiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - 232[1]s., rys., tab. ; 24cm
 • Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego / Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek.Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.
 • Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim / red. nauk. Ewa Gorczycka ; Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008.
 • Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych / pod red. nauk. Agaty Zagórowskiej ; [aut. Mirosław Czapka et al.] ; Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009.
 • Wyzwania gospodarki globalnej : polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej, funkcjonowanie sektora finansowego w gospodarce globalnej, internacjonalizacja przedsiębiorstw, rola kapitału ludzkiego w gospodarce globalnej, funkcjonowanie rynków międzynarodowych, udział Polski w gospodarce globalnej. T. 2 / [red. nauk. Hanna Treder, Krystyna Żołądkiewicz]. Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.
 • Wyzwania gospodarki globalnej : polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej, funkcjonowanie sektora finansowego w gospodarce globalnej, internacjonalizacja przedsiębiorstw, rola kapitału ludzkiego w gospodarce globalnej, funkcjonowanie rynków międzynarodowych, udział Polski w gospodarce globalnej. T. 1 / [red. nauk. Hanna Treder, Krystyna Żołądkiewicz].Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.
 • Wzrost gospodarczy w Polsce: Perspektywa średniookresowa / red. Jan Lipiński, Witold M. Orłowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001. - 193s.,rys. ; 24cm
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom / Angela Baron, Michael Armstrong ;  [przekł. Ewa Muszczynko]. Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / pod red. Antoniego Ludwiczyńskiego ; Business Centre Club, Polska Fundacja Promocji Kadr. Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Halina Woźniak, 1999.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Henryk Król.Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa  Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,2007.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce : praca zbiorowa/ pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Elżbieta Skrzypek oraz Aneta Sokół. Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji : (przewodnik do wykładów) / Grzegorz Drozdowski. Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach: metody, narzędzia, mierniki / Dagmara Lewicka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie / pod red. Mirosławy Rybak.Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2000.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej : wybrane problemy / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Anny Wziątek-Staśko.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. / Angela Baron, Michael Armstrong ; tłum. Ewa Muszczynko. - Karków : Wolters Kluwer, 2008. - 253s.,rys.,tab. ; 24cm
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku. / red. nauk. Kazimierz Piotrkowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2006. - 291s.,rys.,tab. ; 24cm
 • Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / pod red. Antoniego Ludwiczyńskiego, Katarzyny Stobińskiej ; [Polska Fundacja Promocji Kadr]. Warszawa : "Poltext", 2001.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.] ;aut. aneksu Beata Buchelt-Nawara [et al.].Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. Marta Bieryło [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. naukowa Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 704 s., indeks rzeczowy, tab., wykr. ; 24 cm
 • Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce / Krzysztof Janc. Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.